Solarex İstanbul Ertelendi

Sıradaki içerik:

Solarex İstanbul Ertelendi

e
sv

SİNYALİZASYON TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

13 Haziran 2020 13:13

15.Yüzdelik Hız: Bir yol kesiminde ve belirlenen zamanda gözlemlenen taşıt hızlarının küçükten büyüğe sıralandıktan sonra %15’lik kısma denk gelen hız değeridir. Diğer bir ifade ile hız dağılımında 15. yüzdelik dilime düşen hızdır. Sürücülerin %85’i daha yüksek hızda seyir etmektedir.

85.Yüzdelik Hız: Bir yol kesiminde ve belirlenen zamanda gözlemlenen taşıt hızlarının küçükten büyüğe sıralandıktan sonra %85’lik kısma denk gelen hız değeridir. Diğer bir ifade ile hız dağılımında 85. yüzdelik dilime düşen hızdır. Sürücülerin %15’i daha yüksek hızda seyir etmektedir.

Ağır Taşıt: 4’ten daha fazla sayıda tekeri olan taşıt.

Akım Oranı: Şerit, yol veya diğer trafik noktalarından diğer bir noktaya geçen araç, bisiklet veya yayaların eşdeğer saatlik sayısıdır. Her zaman 1 saatlik zaman diliminde sayımlar yapılmadığı için “akım sayısı” değil, “akım oranı” olarak adlandırılır. Geçen araçların, bisikletlerin veya yayaların sayısının, geçtikleri zaman aralığına (genellikle 1 saatten az, 15
dakikalık aralık) bölünmesiyle hesaplanır. Saatte araç, bisiklet veya yaya olarak ifade edilir.

Akım Orantısı: Kavşak noktasındaki bir şerit grubu için gerçek akım oranının doygun akım oranına bölünmesiyle bulunan nispi değer.

Ana yol: İki yönlü “Dur” kontrollü bir kavşakta “Dur” işaretleri ile kontrol edilmeyen, geçiş üstünlüğü olan yol.

Analiz Periyodu: Bir karayolu tesisinde kapasite analizinin yapıldığı tek bir zaman dilimi.Talep, bir analiz periyodu sırasında kapasiteyi aşarsa, önceki analiz periyodundan başlangıç sırasını hesaba katmak için ardışık analiz periyotları seçilebilir. Ayrıca “zaman aralığı” olarak da adlandırılır.

Aralık Süresi: İki ardışık aracın ikincisinin ön tamponunun, ilk aracın ön tamponunun mesafesine ulaşması için geçen saniye cinsinden süre.

Arter: Öncelikli olarak düz giden trafiğe hizmet veren ve 3 km veya daha sinyal aralığına sahip sinyalize yol.

Başlangıç Kayıp Süresi: Bir sinyalize kavşakta, yeşil sürenin başında, hızlanmak üzere kuyrukta bekleyen ilk birkaç aracın saniye cinsinden tükettiği ek zaman. Bekleme Süresi: Taşıtların veya yayaların, durma anından hareket etme anına kadar harcadığı zaman.

Bisiklet: İnsan gücüyle hareket eden ve genellikle bir kişi tarafından sürülen iki tekerlekli araç.

Bisiklet Şeridi: Bisikletin, tercihli veya özel kullanımı için çizgi ve/veya yol kaplama işaretleri ile belirlenmiş yolun bir parçası.

Bisiklet Tesisi: Bisiklet seyahati için özel olarak belirlenmiş olan ve başka araçlarla veya yayalarla paylaşılmayan tesisler.

Bisiklet Yolu: Motorlu araç yolunun sağında veya solunda, motorlu araç trafiğinden açık alan bırakılarak veya bariyerlerle fiziksel olarak ayrılmış yol.

Büyüme Faktörü: Mevcut trafiğin büyüme hızına dayanarak, gelecekteki trafik talebini tahmin etmeye yarayan faktör.

Çakışan Hareket: Bir kavşak noktasında birbirlerini kesen akımlar.

Çakışan Yaklaşım: Her yönden dur kontrollü kavşaklarda, söz konusu yaklaşımın karşı yaklaşımı.

Darboğaz: Akışın sürekliliğini kesintiye uğratacak, fiziki (trafik kazaları, araç arızaları, yol çalışmaları, şerit daralmaları, ücret ödeme gişeleri, vb.) veya fiziki olmayan (yol katılımları/ayrımları, durma/duraklama/park etme durumları, vb.) sebeplerden dolayı ortaya çıkan ve o noktada talebin kapasiteyi aştığı yol kesimi.

Devre: Sinyal fazlarının tam dizisi.

Devre Süresi: Bir sinyalin bir devreyi tamamladığı toplam süre.

Doygun Akım: Sinyalize kavşaklarda belirli bir şerit grubu için, yoğun trafik akımı içindeki araçların sayısını açıklar. Diğer bir deyişle; bir kavşağın yaklaşım kollarındaki sinyallerin bir saat boyunca yeşil yanması sonucu bu kavşaktan geçebilen araç sayısı olarak da tarif edilebilir.

Dönel Kavşak: Merkezi bir ada etrafında sirküle eden ve her koldan giriş yapan araçların hareket etmekte olan trafiğe yol vermesi gereken sinyalsiz (bazı durumlarda sinyalize edilebilen) kavşaklardır.

Etkin Kırmızı Süre: Belirli bir trafik hareketi veya hareket dizisinin durmaya yöneldiği ve devre süresi ile etkin yeşil süresinin farkına eşit olan süre.

Etkin Yeşil Süre: Belirli bir trafik hareketi veya hareket dizisinin ilerlediği süredir. Devre süresi ile etkin kırmızı süresinin farkına eşittir.

Etkin Yeşil Sürenin Uzatılması: Bir şerit grubu için, aracın hareketi için kullanılabilen fazın sonundaki değişim ve boşluk zaman aralığı kadar yeşil sürenin uzatılmasıdır.

Faz: Kavşakta en az bir akıma geçiş hakkının verildiği toplam süreye faz denir. Bir akımın ilk yeşil almaya başladığı andan itibaren diğer akımın yeşil almasına kadar geçen süre bir fazdır.

Gecikme: Bir sürücü, yolcu veya yaya tarafından deneyimlenen ek seyahat süresi.

Geçiş Görüş Uzunluğu: Sürücülerin iki şeritli, iki yönlü bir karayolunun karşı trafik şeridinde güvenli geçiş manevralarını yapmak üzere ihtiyaç duyduğu görme mesafesi.

Geometrik Kondisyon: Yaklaşım eğimi, şeritlerin sayısı ve genişliği, şerit kullanımı ve parklanma şeritleri dahil bir tesisin mekânsal özellikleri.

Hacim: Bir zaman aralığında, genellikle 1 saat boyunca, bir şerit, karayolu veya başka bir trafik yolundan geçen yaya veya araçların sayısı.

Hafif Raylı Sistem: Tek katlı ya da kısa trenlerin yer seviyesinde, hava yapılarında, metrolarda ya da ara sıra caddelerde, genellikle metropol alanlarında, münferit araçlarla çalışan elektrikli demiryolu sistemi.

Her Yön Dur Kontrollü Kavşak: Tüm yaklaşımlarda dur işaretleri olan kavşak. Sürücünün devam etme kararı, trafik kurallarına ve aynı zamanda diğer yaklaşımların trafik koşullarına dayanmaktadır.

Hizmet Seviyesi (LOS): Yol, kavşak ve kavşak kollarındaki trafik akışı içindeki işletme koşullarını tarif eden, hız ve seyahat süresi, manevra özgürlüğü ve trafik kesintileri gibi hizmet önlemlerine dayanan nitel durum ölçüsüdür.

Kapasite: Araçların veya kişilerin, belirli bir zaman dilimi boyunca bir şeritte veya karayolunun bir kesiminde, kontrol yöntemi, geometrik düzen, trafik kompozisyonu ve çevre şartlarına bağlı olarak sürdürülebilir şekilde hareket ettikleri maksimum akım oranı, kapasite olarak tanımlanır. Genellikle taşıt/saat, kişi/saat olarak ifade edilir.

Katılım: İki trafik tesisini (akımını) birbirine bağlayan kısa karayolu parçası.

Katılım Kontrolü: Araçların ana yola katılımını düzenleyen trafik sinyali; ana yolun akışı kesilmeden, her yeşilde katılım kolundaki bir veya iki aracın katılımına izin verilir.

Kayıp Süre: Bir devre süresi boyunca devre süresini etkileyen taşıt akımlarını yöneten taşıt yönlerinden hiçbirinde yeşil ışık yanmadığı sürelerin toplamı. Yeşiller arası süre olarak da tanımlanabilir.

Kayma Süresi (Ofset): Koordine olarak yönetilen sinyalize kavşaklarda, komşu iki kavşağın yeşil sinyal sürelerinin başlangıç anları arasındaki fark. Bu süre küme halinde hareket eden taşıtların ortalama hızı ve kavşaklar arasındaki mesafeye göre tespit edilir.

Kesintili Akım: Trafik sinyalleri, durma işaretleri, periyodik gecikme gibi sebeplerle trafik akışındaki kesintilerin görüldüğü bir akım kategorisi.

Kırmızı Süre: Belirli bir faz veya şerit grubu için sinyal kırmızı olduğunda, bir sinyal devresinde kırmızı sinyal süresinin saniye cinsinden miktarıdır.

Kontrol Gecikmesi: Sinyal fazı ve koordinasyonu (yani kavşak boyunca ve koridor boyunca hareketlerin ilerlemesi), sinyal döngü uzunluğu, kavşak kapasitesi ve trafik hacimleri de dahil olmak üzere birçok değişkene dayanan ölçümdür.

Koridor: İki nokta arasındaki seyahatler için tasarlanmış, esas olarak paralel ulaşım tesisleri kümesi. Bir koridorda otoyollar, arterler, transit, yaya ve bisiklet tesisleri gibi çeşitli alt sistemler bulunur.

Koruma Süresi: Bir kavşakta, fazlar arasında, herhangi bir trafik tarafından kullanılmayan süre. Bir diğer tanımla, sarı süresinden kavşağa giren taşıtların kesişen akıma yeşil yakılmadan önce kavşağı güvenle terk etmelerine yarayan süre.

Korumalı Dönüş: Çakışan taşıt veya yaya akışına izin verilmeden yapılmasına izin verilen sol veya sağa dönüş hareketleri.

Kritik Hız: Bir karayolu tesisi için kapasitenin oluştuğu hız değeri.

Kuyruk: Kavşak noktasında geçiş hakkı almak üzere bekleyen bir araç, bisiklet veya kişi. Yavaşça hareket eden taşıtlar veya sıranın arkasına katılan araçlar da sayıya dahil edilir. Hızlı hareket eden bir araç grubu, hareketli kuyruk veya bir araç kümesi olarak anılır.

Kuyruk Dağılımı: Kuyruktaki araçların dağılmaya başladığı yüksek yoğunluklu ve düşük hıza sahip akış.

Küme: Sinyal kontrolü, yol geometrisi, duraklama veya diğer faktörlerden dolayı, bilinçli veya tesadüfen bir araya gelerek bir grup halinde seyahat eden araçlar veya yaya topluluğu.

Küme Oranı: Varış tipini ölçmede yararlı bir parametredir. Bu oran, yeşile gelen tüm araçların oranının söz konusu hareketin g/C oranına bölünmesiyle hesaplanır.

Müsaadeli Dönüş: Sinyalize kavşaklarda karşı veya çakışan, taşıt veya yaya akımlarına karşı yapılan sola veya sağa dönüşler.
Otobüs: Önemli sayıda yolcu taşıyan (en az 16 kişilik), kentsel alanlarda ve karayolunda işletilmek üzere tasarlanmış, lastik tekerlekli bir araç tipidir.

Otobüs Durağı: Toplu taşıma araçlarının yolcuları indirip bindirdiği alan. Bir veya daha fazla yükleme alanı içerir ve hat içi veya hat dışı olabilir.

Otobüs Şeridi: Günün belirli saatlerinde veya haftanın günlerinde otobüslere ayrılmış öncelikli bir yol şerididir. Belirli koşullar altında, sağa-sola dönüş yapmak için ya da trafik yasalarının gerekliliklerini karşılayan durumlarda taksiler ve motosikletler gibi başka araçlar tarafından da
kullanılabilir.

Otomobil Birimi Eşdeğeri: Belirtilen yol, trafik ve kontrol koşulları altında belirli bir tipte aracın binek araç sayısı karşılığı.

Ön Zamanlı Kontrol: Faz planının, döngü uzunluğunun ve faz sürelerinin önceden belirlendiği, herhangi bir sensörden gelen talebe göre sürelerin değişmediği ve sürekli olarak tekrarlandığı bir sinyal işletim modu.

Özel Dönüş Şeridi: Sağa veya sola dönüş hareketleri için özel olarak belirlenmiş ve sadece bu dönüşleri yapacak olan araçlar için kullanılan şeritlerdir.

Pelikan Yaya Geçidi: Sinyalize kavşak noktalarında, asfalt üzerinde dikey olarak boyanmış çizgilerle oluşturulan ve yayaların geçiş üstünlüğünün bulunduğu geçitlerdir.

Performans Ölçümü: Bir ulaşım tesisi tarafından sunulan, hizmet kalitesini tanımlayan niceliksel veya niteliksel herhangi bir özellik.

Serbest Akım: Herhangi bir koşuldan etkilenmeyen trafik akımı.

Serbest Akım Hızı: (1) Herhangi bir araç yokken oluşan, trafiğin teorik hızı. (2) Düşük hacimli koşullar altında bir otoyol veya çok şeritli karayolunda seyahat eden araçların ortalama hızı.

Seyahat Hızı: Belirli bir yol kesimi uzunluğunun, tüm durma süreleri dahil edilmek üzere o kesimde seyahat eden taşıtın ortalama seyahat süresine bölünmesi ile bulunan hızdır.

Seyahat Süresi: Kontrol gecikmesi de dahil olmak üzere bir yol kesitinden geçen araçlar tarafından harcanan ortalama süre.

Sinyalizasyon Durumu: Bir sinyalize kavşağın faz planını, döngü uzunluğunu, yeşil süresini, sarı süresini ve koruma süresini gösteren bir faz diyagramı.

Şerit Dağılımı: İki veya daha fazla şerit tek bir yönde trafik için kullanılabilir olduğunda ve trafik dağılımı, trafik bileşimi, hız ve hacim, erişim noktalarının sayısı ve konumu, sürücülerin
başlangıç-bitiş modelleri, sürücü alışkanlıkları ve çevre gelişimine bağlı olarak hacim dağılımının büyük ölçüde değiştiği parametre.

Şerit Grubu: Ayrı kapasite ve hizmet seviyesi analizi için bir kavşak yaklaşımında kurulan bir dizi şerit.

Talep: Karayolu sistemindeki hizmet talebinde bulunan araç/yaya sayısı.

Tam Trafik Uyarmalı Kontrol: Kavşağın bütün yaklaşımlarında bulunan araç ve yaya sensörlerinin, her fazın oluşumunu ve devre süresinin uzunluğunu kontrol ettiği bir sinyal işletim modu.

Tasarım Hızı: Yol platformunun farklı geometrik elemanlarının tasarım özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan hızdır.

Tasarım Saati: Bir karayolu tesisinin tasarımı için trafik hacmini en iyi temsil eden bir saatlik araç sayısı.

Toplam Gecikme: Herhangi bir şerit grubu için tüm gecikme sürelerinin toplamı.

Toplam Kayıp Süre: Kavşaktaki herhangi bir dönüşte, sinyal döngüsü içinde etkili bir şekilde kullanılmayan sürelerin toplamı.

Yaklaşım: Kavşak noktasına gelmekte olan tüm sola dönüşleri, sağa dönüşleri ve düz giden akımları birleştiren şerit grubu.

Tali Yol (Yan Yol): İki yönlü dur kontrollü bir kavşakta, dur tabelaları ile kontrol edilen ikincil öncelikli yol.

Yarı Trafik Uyarmalı Kontrol: Bazı yaklaşım kollarında (genellikle tali yol) sensör bulunan ve bazı yaklaşım kollarında (genellikle ana yol) sensör bulunmayan ve bu sensörlerden gelen veriler ile sinyal sürelerinin belirlendiği bir sinyal işletim modu.

Yaya: Yürüyerek seyahat eden kişi.

Yaya Akım Oranı: Belirli bir zaman aralığında (genellikle 15 dakika) bir noktadan geçen yaya sayısı.

Yaya Geçidi: Bir kavşakta yayaların karşıya geçişlerini sağlamak için ayrılmış ve yol üzerinde işaretlenmiş alan.

Yeşil Süre: Sinyalize bir kavşakta belirli bir hareketin yeşil gösterim süresinin saniye cinsinden miktarıdır.

Yeşiller Arası Süre: Kavşaktaki akımlardan birine verilen yeşil sinyalin bittiği andan yani faz değişim noktasından, diğer faz için yeşil sinyalin verilmeye başlandığı ana kadar geçen süreye yeşiller arası süre denir. Yeşiller arası süre, iki faz arasındaki, tüm kırmızı ve sarı sürelerin
toplamıdır.

Yıllık Ortalama Günlük Trafik: Karayolu tesisinin bir noktasını veya kesitini bir yıl boyunca her iki yönde geçen toplam trafik hacminin, yıl içindeki gün sayısına oranıdır.

Yoğunluk: Bir karayolu kesitinde, tanımlanan alan içinde bulunan ortalama araç sayısı.

Zirve Saat Faktörü: Bir yoldaki zirve saat trafiğinin bu zirve saatteki maksimum akım oranına oranı olarak tanımlanır.

Benzer İçerikler
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli